VERKOOPSVOORWAARDEN

 

De huidige verkoopsvoorwaarden (hierna de “Verkoopsvoorwaarden”) zijn te vinden op de website http://maxpetwood.com (de “Website”).  De Website is een initiatief van:

Steven Martens (Hierna: “Max petwood”);

Bailet-Latourlei 121

2930 Brasschaat

Ondernemingsnummer BTW-BE 0673.792.583

 

E-mail: info@maxpetwood.com

Telefoon: 0032 494908889

 

 

 

1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

 1. Consument”: iedere Koper die een natuurlijke persoon is en die uitsluitend handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 2. Koper”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Max petwood in een contractuele relatie staat of komt te staan, ongeacht de aard van deze contractuele relatie.
 3. Product” of “Producten”: alle goederen die het voorwerp uitmaken van een Verkoopovereenkomst zoals bepaald onder (v).
 4. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen”: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.
 5. “Verkoopovereenkomst”: iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van de Producten over te dragen aan de Koper, en waarbij de Koper zich er op zijn beurt toe verbindt de prijs daarvan te betalen.

De Koper verbindt zich ertoe de producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Max petwood en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website, vanaf gebruik van de Website.

Er kan enkel worden afgeweken van de huidige Verkoopsvoorwaarden mits een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen de Koper en Max petwood en schriftelijk wordt vastgelegd. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden.

 

Max petwood behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

De Verkoopsvoorwaarden vormen samen met de Disclaimer en de Privacy Verklaring de algemene voorwaarden van Max petwood (de “Algemene Voorwaarden”). De Algemene Voorwaarden kan men consulteren in het Nederlands, Frans en Engels. In het geval er een discrepantie bestaat tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Max petwood besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, zoals de gebruikte materialen, de vorm en de fabricatiemethodes. Dit gebeurt o.a. door middel van technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.

Ieder aanbod op de Website moet geïnterpreteerd worden als een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Max petwood ten aanzien van de Koper. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Max petwood heeft de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Max petwood moet hij hiervoor een productbestelling plaatsen via de online bestelmethode. Deze productbestelling is bindend tegenover de Koper. Max petwood zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de productbestelling contact opnemen ter bevestiging via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. De bevestiging van de productbestelling wordt beschouwd als het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst.

Max petwood kan ten alle tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de productbestelling weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Max petwood de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Max petwood de productbestelling weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Max petwood kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. 
Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van de online bestelmethode.

De Koper is de prijs verschuldigd die Max petwood in haar bevestiging conform artikel 2 van de huidige Verkoopsvoorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Max petwood worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Max petwood heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van de bestelling van de Koper. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de wettelijke BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, d.i. op het moment waarop de productbestelling door de Koper wordt geplaatst. Max petwood accepteert volgende betaalmethoden:

 • Bancontact
 • Maestro
 • VISA
 • Mastercard
 • PayPal
 • Overschrijving
 • Mollie

Max petwood kan de bovenstaande betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website. 

Max petwood neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van de online transacties van de Koper te garanderen. Max petwood garandeert deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. De beveiligde systemen van Multisafepay/Pay.nl/Mollie staan in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van de bankgegevens van de Koper. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

Max petwood stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Max petwood behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Tegoedbonnen zullen enkel binnen onze verkoopruimten aanvaard worden en niet bij overeenkomsten die op afstand worden gesloten.

In uitzondering dat de koper op rekening koopt en deze niet binnen de vastgestelde termijn betaald zal de koper vanaf dat moment akkoord gaan van het betalen van extra kosten.

Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging in gebreke. Bij niet-tijdige betaling heeft Max petwood automatisch het recht om een verwijlintrest gelijk aan 10% / deze van toepassing ingevolge de Wet van 2.08.2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties aan te rekenen, vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling van de factuur. Voorts heeft Max petwood bij (gehele of gedeeltelijke) niet-tijdige betaling, of bij een andere contractuele tekortkoming in uw hoofde, van rechtswege het recht om, naast de hoofdsom en de verwijlintrest, tevens een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 10,00, meer de eventuele gerechtelijke kosten. Max petwood is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen eerst toe te rekenen aan de door u verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing.

 

5. Levering van de Producten

5.1 Leveringstermijn

Max petwood streeft ernaar iedere bestelling spoedig te verwerken en het of de bestelde Product(en) indien mogelijk binnen de zeven (7) dagen te leveren, indien mogelijk. Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de productbestelling. Wanneer Max petwood er niet in slaagt om de Producten op het met de Koper overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Max petwood niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Max petwood spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer het Product dat door de Koper wordt besteld, tijdelijk niet gemaakt kan worden omwille van bepaalde factoren (bv. omdat het gevraagde materiaal tijdelijk niet in voorraad is) zal dit worden aangegeven aan de Koper. De leveringstermijn wordt op dat ogenblik geschorst, en begint weer te lopen vanaf het ogenblik dat de Producten weer gemaakt kunnen worden.

5.2 Verantwoordelijkheid voor de levering

Max petwood doet voor de levering beroep op een betrouwbare externe partij, met name BPost. De Koper is ervan op de hoogte dat het inschakelen van externe partijen een invloed kan hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de partij verantwoordelijk voor de levering. Dit kan meerdere dagen in beslag nemen en geeft geen aanleiding tot terugbetaling of een andere verzending. Max petwood neemt geen verantwoordelijkheid voor een levering die te laat bij de Koper toekomt of voor een bestelling die verloren raakt, indien dit het gevolg is van handelingen van de partij verantwoordelijk voor de levering, handelingen van derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de Producten één keer aan de Koper zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming vanwege de Koper of de door de Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor de rekening van de Koper.

5.3 Overdracht van risico

Max petwood draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging; een gebrek aan ondertekening heeft echter geen invloed op de overdracht van het risico.

6. Garantie voor gebreken en klachtindiening

6.1 Toepassingsvoorwaarden

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikels 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij of zij een gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften. Indien de Koper een Consument betreft, geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden.

De garantie is niet van toepassing op:

 • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper of zijn/haar huisdier aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, zonlicht, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie.

6.2 Klachtindiening

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Koper moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan Max petwood, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren.

De gebrekkige Producten moeten terug verzonden worden naar Max petwood, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Max petwood raadt aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste gebeuren binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie. Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de Producten terug te sturen.

6.3 Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.
De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Max petwood deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Max petwood is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn. 

7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Max petwood hoort uiteraard wel graag feedback zodat ze haar dienstverlening kan verbeteren. 

De Consument heeft echter geen recht op herroepingsrecht in geval van levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht). Dit betekent dat alle op maat gemaakte Producten niet herroepbaar zijn door de Consument.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Max petwood de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Max petwood betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Max petwood meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

 • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar Max petwood, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Max petwood het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Max petwood is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Max petwood verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan de Consument.

8. Aansprakelijkheid

Max petwood besteedt de grootste aandacht aan de afwerking en het veilig maken van de Producten. Max petwood kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van de Producten, met inbegrip van blessures van het huisdier van de Koper.

9. Overmacht

Indien Max petwood door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Max petwood niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Max petwood is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

10. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Producten en handelsnamen blijven behouden bij Max petwood. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

11. Verwerking persoonsgegevens

De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid dat consulteerbaar is via de Website.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Max petwood, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

13. Buitengerechtelijke geschillenregeling

In overeenkomst met Boek XVI Wetboek Economisch Recht hebben de partijen ook de mogelijkheid om een geschil aangaande de Verkoopsvoorwaarden op een minnelijke manier te regelen en/of voor te leggen aan de Consumentenombudsdienst. Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website http://www.consumentenombudsdienst.be/nl/

 

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.